1 2 3
 

Propozice

TEMATICKÉ OKRUHY

A) CHRÁNĚNÉ PRVKY NAŠÍ PŘÍRODY

- vzácné a ohrožené, chráněné a ochranu zasluhující druhy živočichů a rostlin, případně jiných přírodnin: všemi žánry fotografické tvorby
- chráněné složky přírody v jejich přirozeném prostředí
- chráněná přírodní území a jejich společenské využití
- umělecké působení jednotlivých prvků přírody (celků i detailů), krása okamžiku, bizarnost detailu apod.
- příroda jako zdroj umělecké inspirace
- mizející krása přírody

B) ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- ekologický zřetel v architektuře a urbanismu
- problém čistoty ovzduší a vodních zdrojů
- energetika a životní prostředí
- zeleň v městských aglomeracích, péče o přírodní prvky
- negativní jevy a zásahy do životního prostředí
- harmonie přírody a člověka

ZVLÁŠTNÍ CENA „EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ“ - SVAZ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ ŠUMPERK

- život na ekologické farmě, společenský a sociální aspekt ekofarem (farmářské trhy, prodej ze dvora
apod.), pracovní i osobní život zemědělců
- pestrost a harmonie ekologického zemědělství
- výroba a zpracování biopotravin
- působení prvků zemědělské krajiny, hospodářských plodin, zvířat

 

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

1) Soutěže se mohou zúčastnit všichni fotografové České a Slovenské republiky, profesionálové i amatéři.

2) Přijímají se fotografie černobílé i barevné, délka nejkratší strany minimálně 30 cm, nejdelší maximálně 60 cm (nepodlepené), ne starší pěti let od vyhlášení soutěže. Soubory (cykly a seriály) do šesti fotografií se počítají za jednu práci. V každém ze dvou TO může autor zaslat 10 prací. (Pořadatel může na návrh poroty vystavit jen část cyklu či seriálu).

Fotografie je třeba označit těmito údaji: jméno a adresa autora, rok vzniku snímku (případně doplňující informace), označení soutěže TSTTT 2019 a tematického okruhu A-B, název snímku (možno připojit poznámku o zařazení do soutěže o zvláštní cenu „Ekologické zemědělství“). Pořadatelé uvítají, když autoři soutěžní fotografie dodají i v elektronické podobě z důvodu dokumentace, propagace a archivace soutěže na e- mail tsttt@kkuh.cz.

3) Odbornou porotu jmenuje hlavní pořadatel.

4) Ceny - v každém TO mohou být uděleny tři ceny:

 1. cena - 7.000 Kč
 2. cena - 5.000 Kč
 3. cena - 3.000 Kč


Jedné z 1. cen bude přiznána hlavní cena soutěže (věcná cena) v hodnotě 4.000 Kč. Zvláštní cena „Ekologické zemědělství“ 5.000 Kč.

Dále mohou být uděleny: čestná uznání, případné prémie a zvláštní ceny věnované spolupořadateli. Pořadatelé si vyhrazují právo neudělit na doporučení poroty některou z cen dle úrovně v jednotlivých tematických okruzích. Soutěžní fotografie mohou být využity k účelu propagace TSTTT. Budou vráceny autorům nejpozději do konce roku 2019.

5) Výstava vybraných prací bude slavnostně zahájena v sobotu 8. června 2019 v 17 hodin. 

6) Autoři oceněných prací budou pozváni na vernisáž na náklady pořadatelů (cestovné hromadnými dopravními prostředky, občerstvení, nocleh).

7) Uzávěrka soutěže je 20. května 2019.

8) Adresa:

Klub kultury, (obálka s označením TSTTT)
Masarykovo nám. 21, 686 60 Uherské Hradiště

Kontaktní osoba: Mgr. MgA. Petra Baroňová, baronova@kkuh.cz (+420 605 221 504, +420 572 430 427)

www.kkuh.cz, www.tsttt.cz

9) Prosíme přiložit seznam soutěžních fotografií a připojit emailovou adresu pro možnost elektronického zasílání materiálů.

10) Pořadatel neručí za škody způsobené dopravou. Prosíme, aby autoři zasílali fotografie v takových obalech, ve kterých je možno vrátit je zpět.

11) Obesláním soutěže vyjadřuje autor svůj souhlas se soutěžním řádem a s použitím fotografií v rámci propagace festivalu.